Eusebi Deli Glasgow, photo by Kathi Kamleitner -14