Adding the finishing touches on their unique bougatsa Iordanis