10 Essential Experiences in Ecuador – Otavalo Market, Kathi Kamleitner, Travelettes